دمپایی مردانه خارجی در دهان اژدها پیدا شد

سپس دمپایی مردانه خارجی از داخل به بیرون چرخانده شد تا دانه ها بیرون باشند. برخی از کفش‌ها با لبه‌های ضامن دار یا بند کشی برای سفت کردن چرم اطراف پا برای تناسب بهتر ساخته شده‌اند.

کفش‌های چرخشی باقی‌مانده در قرون وسطی اغلب به پا نزدیک می‌شوند و کفش‌های راست و چپ تصاویر آینه‌ای هستند در حدود سال 1500، روش توری تا حد زیادی با روش رند جوش داده شده جایگزین شد روش کفش چرخشی هنوز برای برخی از کفش های رقص و تخصصی استفاده می شود.

در قرن پانزدهم، pattens توسط مردان و زنان در اروپا رایج شد. اینها معمولاً به عنوان سلف کفشهای پاشنه بلند مدرن در نظر گرفته می شوند، در حالی که طبقات فقیر و پایین در اروپا، و همچنین بردگان در دنیای جدید، پابرهنه بودند.

در قرن پانزدهم، کراکوف در اروپا مد بود. این سبک از کفش به این دلیل نامگذاری شده است که تصور می شود منشا آن در کراکوف، پایتخت لهستان باشد.

این سبک با نقطه کفش، معروف به “polaine” مشخص می شود، که اغلب توسط استخوان نهنگی که به زانو بسته می شد برای جلوگیری از قرار گرفتن نقطه در راه هنگام راه رفتن حمایت می شد.

همچنین در طول قرن پانزدهم، chopines در ترکیه ساخته شد، و معمولا 7-8 اینچ (180-200 میلی متر) ارتفاع داشتند. این کفش ها در ونیز و در سرتاسر اروپا به عنوان نمادی از وضعیت که ثروت و جایگاه اجتماعی را آشکار می کند، رایج شد.

در طول قرن شانزدهم، خانواده سلطنتی، مانند کاترین دو مدیچی یا مری اول از انگلستان، شروع به پوشیدن کفش های پاشنه بلند کردند تا آنها را بلندتر یا بزرگتر از حد معمول نشان دهند.

تا سال 1580، حتی مردان نیز آنها را می پوشیدند، و از افراد دارای اقتدار یا ثروت اغلب به عنوان “پاشنه بلند” یاد می شد.[28] در فرانسه قرن هفدهم، کفش‌های پاشنه‌دار منحصراً توسط اشراف می‌پوشیدند. لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند قرمز را به جز خود و دربار سلطنتی‌اش ممنوع کرد.