روغن حیوانی گاوی کرمانشاه در بازار ایران کمیاب شد

تعیین الگوهای مایع تخمیر آزمایشگاهی روغن حیوانی گاوی کرمانشاه

مقادیر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی سیلوی ذرت با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مایع شکمبه، که در تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی استفاده خواهد شد، از دو گاو مخلوط براون سوئیس-سیمنتال گرفته شد.

0.20 گرم نمونه های خوراک در 30 میلی لیتر از مایع شکمبه فیلتر شده به اضافه مخلوط بافر در یک تخمیر شیشه ای بی هوازی با حجم 100 میلی لیتر  انکوبه شدند.

پس از 24 ساعت انکوباسیون، حجم کل گاز از مقیاس کالیبره شده در تخمیر شیشه ای آزمایشگاهی ثبت شد. انرژی متابولیک، انرژی خالص شیردهی  و هضم ماده آلی  مقادیر نمونه ها با استفاده از معادلات منکه و استینگاس محاسبه شد.

درصد گاز متان در کل تولید 24 ساعته گاز با استفاده از دستگاه تحلیلگر متان مادون قرمز (سنسورها، آلمان) تعیین شد (کارا و همکاران  هر نمونه در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.

مقدار pH مایع تخمیر در تخمیر شیشه‌ای در 24 ساعت انکوباسیون آزمایشگاهی با PH متر دیجیتال  اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه گازی  با نمونه‌بر خودکار  تعیین شد. ، ایالات متحده آمریکا). دستگاه GC مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله (FID)، با ستون‌های پلی اتیلن گلیکول  بود.

مطالعه ارساهینس و کارا تعداد کل تک یاخته های مژه دار بر اساس روش گزارش شده توسط Boyne و همکاران تعیین شد.  غلظت آمونیاک-نیتروژن مایع تخمیر آزمایشگاهی با استفاده از روش سنجش تجاری تعیین شد.

تجزیه و تحلیل آماری داده های مواد مغذی به دست آمده در نتیجه مطالعه با استفاده از برنامه بسته  انجام شد. اثر نوع روغن و سطح افزودن روغن بر متغیرهای هضم آزمایشگاهی هر یک از اجزای خوراک با استفاده از آنالیز واریانس چند جهته تعیین شد.

برای تعیین اهمیت از آزمون چند دامنه ای توکی، یکی از آزمون های مقایسه چندگانه استفاده شد. میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای توکی از هم جدا شدند