لباس تابستانی دخترانه توسط بچه ها محل دزدیده شد

تأثیرات لباس تابستانی دخترانه را بر ادراک خود از خود شیء‌سازی حالت، شرم از بدن، نارضایتی از بدن حالت و خلق و خوی منفی مورد مطالعه قرار دادند.

با این حال، بر خلاف مطالعات که در آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا لباس شنا یا ژاکت را امتحان و ارزیابی کنند، تیگمن و اندرو به شرکت کنندگان خود دستور دادند که «تصور کنند چه چیزی را می بینید، احساس می کنید و فکر می کنید.

در سناریوها. چهار سناریو وجود داشت: فکر کردن به پوشیدن لباس شنا در ملاء عام، فکر کردن به پوشیدن لباس شنا در اتاق رختکن، فکر کردن به پوشیدن ژاکت در اماکن عمومی و فکر کردن به پوشیدن ژاکت در اتاق رختکن. محققان تأثیرات اصلی را برای لباس یافتند.

به طوری که در مقایسه با فکر کردن به پوشیدن ژاکت، فکر کردن به پوشیدن لباس شنا منجر به خود شیئی شدن حالت بالاتر، شرم از بدن بالاتر، نارضایتی از وضعیت بدنی بالاتر و خلق و خوی منفی بیشتر شد.

این واقعیت که این دستکاری فقط شامل فکر کردن در مورد پوشیدن لباس بود، نه اینکه واقعاً چنین لباسی را بپوشید، قدرت آشکار کردن لباس را نشان می دهد که ما فقط باید به پوشیدن آن فکر کنیم تا بر ادراک ما از خود تأثیر بگذارد.

با در نظر گرفتن تحقیقات موجود، ما محققان را تشویق می‌کنیم که به بررسی موضوع لباس تحریک‌آمیز برای زنان و مردان ادامه دهند تا نتایج را برای زنان تکرار کنند و تعیین کنند.

اخیراً محققان از نظریه رنگ در زمینه برای مطالعه تأثیر لباس قرمز بر تأثیرات مربوط به قصد جنسی، جذابیت، تسلط و شایستگی استفاده کرده اند.

برخی از این مطالعات بر اساس نظریه رنگ در زمینه هدایت شدند ادراک مردان از قصد و جذابیت جنسی زنان را به عنوان تابعی از رنگ پیراهن مورد مطالعه قرار داد.

شرکت کنندگان مرد عکس زنی را مشاهده کردند که تی شرتی پوشیده بود که رنگ آن متفاوت بود. هنگام پوشیدن تی شرت قرمز در مقایسه با رنگ های دیگر، زن جذاب تر و تمایلات جنسی بیشتری داشت.