نظافت چینی آلات بهداشتی و تاثیر آن بر رفتار دانش آموزان

عوامل متعددی ممکن است بر دانش‌آموزانی که به توالت مدرسه می‌روند تأثیر بگذارد، اما مطالعات کمی دلایل استفاده دانش‌آموزان از توالت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

این مطالعه با هدف استفاده از چینی آلات بهداشتی کرد مدل معادلات ساختاری برای درک عوامل موثر بر رفتار توالت رفتن کودکان انجام شد.

این مطالعه در 12 مدرسه ابتدایی غیر شبانه روزی روستایی (6 مدرسه در شمال و 6 مدرسه در مناطق جنوبی چین) انجام شد.

کلیه دانش آموزان پایه های سوم و ششم (761 دانش آموز) مورد بررسی قرار گرفتند.

از پرسشنامه رفتار چینی آلات بهداشتی توالت رفتن دانش آموزان استفاده شد.

پرسشنامه شامل 33 گویه ادراکی بر اساس 5 عامل سرویس بهداشتی، نظافت، اقدامات بهداشتی، رابطه با همسالان و تجربه بود.

پرسشنامه همچنین فراوانی دفع و اجابت مزاج توسط خود را پوشش می دهد.

از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای تحلیل علل رفتار توالت رفتن دانش آموزان استفاده شد.

ضریب همبستگی آماری معنی‌دار 0.300 نشان داد که نظافت بر تعداد توالت دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد.

تجربه بصری تمیزی چینی بهداشتی آماتیس بیشترین تأثیر را بر رفتار توالت رفتن دانش آموزان داشت.

امکانات شستشو و شستشوی راحت دست کمترین تأثیر را در استفاده از توالت داشتند.

نظافت مهمترین نکته برای استفاده دانشجویان از توالت در محوطه دانشگاه بود.

تجربه بصری تمیزی چینی بهداشتی ساختمانی ها بیشترین تأثیر را در زمانی که دانش آموزان از توالت استفاده می کردند داشت.

برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پیش پیمایشی انجام نشد.

استفاده از داده‌های گزارش‌شده توسط خود ممکن است با خطاهای بالقوه یادآوری مرتبط باشد.

 • منابع:
  1. Analysis of factors affecting students going to school toilets in a rural primary school in China
 • تبلیغات: 
  1. نکات مهم در مورد انگشتر فیروزه
  2. چوب گردو میتواند کل منزل شما را پر از لوازم کند
  3. پالتوهایی که با شرایط آب و هوایی طراحی میشوند!
  4. فردی که با چند پیمانه شکر نوعی حلوای معروف تهیه نمود!