ورق گالوانیزه رنگی اصفهان که 1 تن مواد مخدر در آن کشف شد

شبیه‌سازی عددی ابزار و روشی مؤثر برای مطالعه شکل‌گیری مهر زنی توزیع کرنش است به عنوان یک عامل غیر قابل اغماض، باید پوشش را در شبیه سازی عددی شکل دهی مهر زنی در نظر بگیریم.

سطح بالایی و پایینی ورق فولادی گالوانیزه با روکش روی و بستر میانی ورق گالوانیزه رنگی اصفهان است ما می توانیم آن را به عنوان سه لایه از مواد کامپوزیت درک کنیم، مانند یک ساندویچ معادل مهر زدن چند لایه مواد.

این شامل مدل‌سازی چند مقیاسی مواد شکل‌پذیری مهر زنی، برگشت فنری، و تکامل ساختار رابط است یک شبیه‌سازی سه بعدی المان محدود از یک پوشش نازک روی روی یک ورق فولادی گالوانیزه با در نظر گرفتن ساختار چند بلوری پوشش انجام شده است.

خواص مکانیکی و وضعیت نیروی ابزارهای برش را با انواع پوشش‌های مختلف با روش مدل‌سازی المان محدود تک لایه و چند لایه شبیه‌سازی کردند.

کشش عمیق فولاد گالوانیزه را با یک مدل المان چند لایه شبیه‌سازی کرد و رابط بین بستر و پوشش قرار گرفت که چسبنده باشد شکستگی لایه پوشش فولاد گالوانیزه را با استفاده از آزمون خمش V و شبیه‌سازی عددی عنصر جامد مورد مطالعه قرار داد.

نتایج نشان می دهد که پوشش و بستر زمانی که پلاستیک معادل پلاستیک محلی به می رسد شروع به شکست می کنند یک عنصر پوسته جامد را برای توصیف پوشش تحت خمش T بر اساس تکنیک کرنش مفروض افزایش یافته و تکنیک کرنش طبیعی فرضی پیشنهاد کرد.

که می تواند از مشکلات قفل شدن ناشی از نسبت ابعاد بزرگ جلوگیری کند. عناصر پوشش نازک نشان داده شده است که با استفاده از چنین عنصر پوسته جامد می توان به شبیه سازی دقت بالاتری از پوشش دست یافت.

اگرچه پوشش در مطالعات فوق در نظر گرفته شده است، مدل عنصری شبیه‌سازی عددی هنوز نمی‌تواند مدل تغییر شکل پوشش و زیرلایه AHSS گالوانیزه را توصیف کند.

از ضریب اصطکاک دینامیکی با در نظر گرفتن فشار مثبت بین رابط های مهر زنی استفاده می کند آزمایش شکل‌دهی مهر زنی توسعه و اجرا می‌شود، و ما نتایج شبیه‌سازی عددی را با نتایج تجربی مقایسه می‌کنیم. برای اثبات دقت شبیه سازی عددی مدل المان جفت شده استفاده می شود.